Türkiye'de Hasankeyf'in kurtarýlmasý ve Ilýsu barajýna karþý yürütülen kampanyalar     

Doga Dernegi "Hasankeyf Yok Olmasýn!" kampanyasý: Doga Dernegi  

Doga Dernegi 

Hasankeyf'i Yaþatma Giriþimi Ilýsu projesinden etkilenecek bölgedeki insanlar, STK'lar ve belediyelerden oluþmaktadýr

Hasankeyf Girisimi